CESKA Karate 2013                    


CESKA Karate

Dojo Kun

(Morals of the Dojo)

 

Hitotsu! Jinkaku Kansei Ni Tsutomru Koto!

One! To strive for the perfection of character!
 

Hitotsu! Makoto No Michi O Mamoru Koto!

One! To defend the paths of truth!
 

Hitotsu! Doryoku No Seishin O Yashinau Koto!

One! To foster the spirit of effort!
 

Hitotsu! Reigi O Omonzuru Koto!

One! To honour the principles of etiquette!
 

Hitotsu! Kekki No Yu O Imashimuru Koto!

One! To guard against impetuous courage!
 
 
Click Here to listen to the Dojo Kun (dojokun.wav 242K)
Courtesy of Hiroyoshi Okazaki