CESKA Karate 2013                    


CESKA Karate

8th KYU SYLLABUS
 
In order to grade, the successful student must also have trained consistently prior to grading
 
KIHON
Choku-Zuki (Kara-Zuki) X10 Shizentai
Gyaku-Zuki X5 Zenkutsu Both Sides
Oi-Zuki X5 Zenkutsu forwards & back
Age-Uke X5 Zenkutsu forwards & back
Soto-Uke X5 Zenkutsu forwards & back
Uchi-Uke X5 Zenkutsu forwards & back
Shuto-Uke X5 Kokutsu forwards & back
Mae-Geri X5 Zenkutsu forwards & back
Yoko-Geri-Kekomi X3 In Kiba turn & back
Yoko-Geri-Keage X3 In Kiba turn & back
 
KUMITE
Kihon Ippon Set One.
 
KATA
Heian Shodan